REGLEMENT CAMPING ‘T HOGE ZAND

WIJ VERWELKOMEN U GRAAG

Hierbij heten wij u van harte welkom op camping ’t Hoge Zand. Ons reglement is een aanvulling op de geldende RECRON-voorwaarden.

OPENINGSTIJDEN

Camping ’t Hoge Zand is het gehele jaar geopend voor gasten met een vaste jaarplaats. Op ons toergedeelte kunt u van april t/m oktober met uw kampeermiddel terecht. Ons “Eet- en Drinkhuus” is ook in deze periode geopend. In het voor- en naseizoen alleen in de weekenden en in het hoogseizoen (Pasen, Hemelvaart, Pinsteren, juli en augustus) staan wij dagelijks tot uw beschikking.

RUST EN ORDE

Vanaf 23.00 uur t/m 08.00 uur geldt op ons terrein een periode van rust. Gedurende deze periode is het niet toegestaan om:
• Over de camping te rijden met auto, motor of bromfiets
• TV of muziekinstallatie hard te laten spelen
• Overlast aan de buren te bezorgen
• BBQ’s of vuurkorven te laten branden
Bouwwerkzaamheden die overlast veroorzaken mogen alleen door de weeks worden uitgevoerd, niet in de weekenden of tijdens vakanties. Noodreparaties i.o.m. de directie van Camping ’t Hoge Zand.

GEZINSSAMENSTELLING

Op de overeenkomst staan de gezinsleden van de overeenkomsthouder. Dit kunnen zijn de partner en thuiswonende kinderen t/m 21 jaar.

BEZOEKERS

Als er personen zijn die ons terrein betreden en geen deel uitmaken van de gezinssamenstelling van de overeenkomsthouder zoals bij inschrijving is bepaald, worden deze benoemd als bezoekers. Uw bezoekers zijn van harte welkom op Camping ’t Hoge Zand. Voor bezoekers die bij u in de caravan/chalet de nacht verblijven geldt de bezoekersregeling. Per bezoeker wordt een bedrag in rekening gebracht. Dit tarief wordt ieder jaar bekend gemaakt (zie tarieven informatieboekje, website en mededelingenkastje). Uw bezoekers dienen zich bij aankomst direct aan te melden en het tarief vooraf te betalen. Na betaling krijgen uw bezoekers toegang tot de camping. Dagbezoekers hoeven zich niet bij ons aan te melden. Zij zijn verplicht hun auto altijd te parkeren op de bezoekersparkeerplaats bij het tennisveld (overzijde Zandweg). De bezoekersregeling is ook van toepassing op huisdieren van bezoekers. Voor huisdieren van bezoekers geldt hetzelfde tarief per nacht als voor bezoekers. De overeenkomsthouder is ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar bezoekers. Tevens rust de meldplicht van bezoekers bij hem/haar.

HUISDIEREN

Per kavel staan wij maximaal 2 huisdieren toe. Een eventuele 3e hond wordt gedoogd. Hier wordt jaarlijks € 150,00 voor in rekening gebracht als ontmoedigingsbeleid. Alle honden moeten worden geregistreerd en ontvangen een penning met een registratienummer. Honden mogen buiten de standplaats slechts aangelijnd over het terrein lopen. Het is ten strengste verboden uw hond op het park uit te laten; dit dient ten alle tijden buiten de camping plaats te vinden (via de kortst mogelijke route van uw kavel naar de Zandweg). Dieren kunnen hun behoefte niet op het terrein kwijt. Indien dit toch gebeurt, bent u vanzelfsprekend genoodzaakt om deze behoeften op te ruimen.
Uw dieren mogen niet onbeheerd op uw kavel worden achtergelaten.

AANSPREEKPUNT
Wij zijn in april t/m oktober bereikbaar op alle dagen van 10.00 uur t/m 20.00 uur en in november t/m maart van 10:00 uur t/m 17:00 uur, behalve op zondag. Natuurlijk zijn wij in spoedeisende gevallen dag en nacht bereikbaar, tel. 0031-111-641989. Stroomproblemen, aankoop van gasflessen, wasmunten, etc. zien wij niet als een noodgeval.

Belangrijke telefoonnummers zijn:

Alarm (politie, brandweer, ambulance) 112

NB Belt u ons altijd nadat u 112 heeft gebeld i.v.m. begeleiding van de hulpdiensten.

Politie (geen spoed) 0900-8844
Huisarts Smit Oosterland 0111-641280
Huisartsenpost Schouwen-Duiveland 088-0228145

Dierenarts 0111-412180

WhatsApp Camping ’t Hoge Zand 06-12368629

DE PLAATSING EN HET WEGHALEN VAN DE STACARAVAN
De stacaravan kan slecht op de standplaats worden geplaatst na toestemming van ons. Deze toestemming dient u te verkrijgen door middel van een schriftelijk verzoek. Na ontvangst van dit verzoek zal door ons een tijdstip worden bepaald waarop de stacaravan naar de standplaats kan worden vervoerd. Van deze tijdstipaanduiding krijgt u een schriftelijke bevestiging. Voor het plaatsen van een chalet / stacaravan vragen wij provisie.

NB het vervoer van of naar de standplaats en de plaatsing of verwijdering van de stacaravan geschieden geheel voor eigen risico en eigen rekening. Het is niet toegestaan plaatsing of verwijdering van de stacaravan door derden te laten verrichten. Dit kan alleen door medewerkers van Camping ’t Hoge Zand. Uitzonderingen hierop zijn door Camping ’t Hoge Zand goedgekeurde partijen.

Indien u uw stacaravan van de standplaats wilt wegnemen van het terrein, dan dient u hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen. Na ontvangst van dit verzoek zullen wij een tijdstip bepalen waarop dit kan plaatsvinden. Hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

NB Bij de beoordeling van het tijdstip waarop een verplaatsing van of naar de standplaats moet plaatsvinden, kunnen weersomstandigheden en bedrijfsomstandigheden een rol spelen. Wateroverlast op het terrein kan een legitieme reden zijn om vervoer op een later tijdstip te laten plaatsvinden.

Aan het plaatsen en weghalen van een caravan zijn kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de directie.

AFMETINGEN CARAVAN/ CHALET
Voor stacaravans hanteren wij een maximum ten aanzien van hoogte, breedte en lengte. Omdat dit per kavel kan verschillen, informeren en adviseren wij u hier graag persoonlijk over.

VERKEER
Op het recreatieterrein hanteren wij voor al het verkeer een maximum snelheid van 5 km per uur (stapvoets). Dit is om veiligheid van mederecreanten en kinderen te waarborgen.

U dient uw auto, motor of aanhanger zoveel mogelijk op uw eigen kavel te parkeren. Indien dit niet mogelijk is kunt u gebruik maken van de parkeerplaats. Het is ten strengste verboden uw voertuig buiten uw kavel of buiten de parkeerplaats te plaatsen. De wegen dienen ten alle tijden vrij te zijn. Mocht de parkeerplaats vol zijn, dan kunt u uitwijken naar parkeergelegenheid op ons toerveld bij de tennisbaan. Aanhangwagens mogen alleen op uw eigen kavel worden geplaatst. Het is niet toegestaan deze op de parkeerplaats te stallen.
Op het recreatieterrein is het Wegen- en Verkeersreglement van toepassing.

SLAGBOMEN
Onze camping is uitgerust met een slagbomensysteem met kentekenherkenning. Als er wijzigingen zijn in uw opgegeven kenteken(s) dan vragen wij u dit per mail aan ons door te geven. U heeft toegang naar uw jaarplaats met 1 of 2 voertuigen. Dit is afhankelijk van het aantal parkeerplaatsen dat u op uw kavel heeft. Indien u twee parkeerplaatsen heeft, dan bent u verplicht uw 2e auto op uw parkeerplaats te parkeren. Het parkeren op het kavel van een andere campinggast is alleen na uitdrukkelijke toestemming toegestaan.
Parkeren buiten uw kavel of buiten de parkeerplaatsen is nooit toegestaan.

VEILIGHEID OP HET RECREATIEBEDRIJF
Veiligheidskeuringen

Op grond van veiligheidsoverwegingen is het verplicht om de installaties in en om uw caravan/chalet elke 2 jaar te laten keuren door een door ons aangewezen onafhankelijk Europees erkend keuringsbedrijf: Mobiele Caravan Service. Voor afspraken: tel. 088-2555555 of www.mobielecaravanservice.nl. Camping ’t Hoge Zand ontvangt van hen automatisch een kopie van het keuringsrapport. Voor eventuele reparaties of installaties kunt u zelf een erkend bedrijf inschakelen. Er dient altijd binnen 30 dagen een eventuele herkeuring plaats te vinden.

NB het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om uw caravan tijdig winterklaar te maken ter voorkoming van vorstschades.

PERMANENTE BEWONING
Permanente bewoning staan wij niet toe.

GASFLESSEN
In het belang van u zelf en van uw medegasten staan wij op ons terrein slechts het gebruik van Nederlandse gasflessen toe die met propaan zijn gevuld. Het vullen van gasflessen is ten strengste verboden. Per kavel worden slechts twee gasflessen toegestaan van 18kg.
De maximale lengte van een gasslang mag niet meer dan 2 meter bedragen. Het is ten strengste verboden om gasflessen gedeeltelijk of geheel in te graven, vast te leggen aan een ketting of in een schuur te plaatsen. De gasflessen dienen altijd toegankelijk en verplaatsbaar te zijn.

NB Vanwege de veiligheid moet elk kavel altijd vrij toegankelijk zijn. U mag uw kavel nooit d.m.v. sloten, barricades, etc. afsluiten.

VERZEKERING
U bent verplicht uw caravan/chalet te verzekeren tegen schade aan derden. U dient ons jaarlijks een bewijs van verzekering te overhandigen (doormiddel van een kopie van uw polisblad / factuur).

AAN- EN BIJBOUWSELS
Het is niet toegestaan om aan, bij of in de nabijheid van de stacaravan bouwsels (schuur / tuinhuis aanbouw, veranda, schutting, hek, etc.)te plaatsen en/of op te richten zonder toestemming van Camping ’t Hoge Zand. U dient dit ten alle tijden schriftelijk met een tekening / schets bij ons in te dienen. Na schriftelijke toestemming onzerzijds kunt u met de bouw of aanpassingen beginnen.

Per kavel mag u maximaal 1 schuur of tuinhuisje plaatsen. De maximale afmetingen van een schuur of tuinhuisje zijn 2,30 meter hoog, 3 meter breed en 2 meter diep.
De maximale hoogte van een schutting bedraagt 1,80 meter. Aan de wegzijde mag deze maximaal 1,20 meter hoog zijn.

VERKOOP VAN STACARAVANS
De verkoop van stacaravans / chalets met behoud van standplaats kan plaats vinden na schriftelijke goedkeuring van de directie. Een en ander is onder andere afhankelijk van de staat van uw caravan. De koper gaat een nieuwe overeenkomst aan met de directie. In de regel zal er toestemming worden verleend, mits uw caravan / chalet onderhouden is, een geldige keuring heeft en economische waarde heeft. De overschrijfkosten bedragen € 100,00 welke bij inschrijving dienen te worden voldaan.

ONDERHOUD STACARAVAN
U bent verplicht uw caravan in goede staat te onderhouden. Zo houdt u samen met uw mederecreanten het aangezicht van de camping en het leefklimaat op de camping in stand.
Indien de directie van Camping ’t Hoge Zand van mening is dat u uw caravan niet goed onderhoudt, dan zult u hierover gemaand worden. Indien u hier geen gehoor aan geeft dan zullen wij maatregelen treffen conform de RECRON-voorwaarden.

ONDERHOUD KAVEL/GROEN
U bent verplicht om uw kavel en het groen zelfstandig te onderhouden. Uw kavel is geen verzamelplaats van (grof) vuil.

NB het is niet toegestaan om bomen te snoeien. Tevens is het ten strengste verboden snoeiwerkzaamheden in de groenstrook te verrichten.

NUTSVOORZIENINGEN
Aansluiting op het riool, water en elektra kan alleen door tussenkomst van de directie worden gerealiseerd.

NB Het is ten strengste verboden om zaken in het riool te deponeren, met uitzondering van toiletpapier.

Ook vochtig toiletpapier is niet toegestaan.

MILIEU
Het is verboden om uw auto te wassen.
Het is verboden chemisch afval in onze containers te deponeren. U dient dit zelf af te voeren.

AFVAL
U vindt onze ondergrondse containers (semicons) op het parkeerterrein en op het toergedeelte bij de tennisbaan (overzijde Zandweg). Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend uw afval te scheiden. U vindt semicons voor huisvuil, PD (plastic en drinkverpakkingen), papier en karton en glas.
Op de beplating van de semicons staat wat u waarin kunt deponeren. Het is verplicht om PD in doorzichtige zakken te deponeren. Deze zakken kunt u gratis bij ons afhalen. Tevens vindt u naast de semicons op de parkeerplaats een grote betonnen bak waar u uw groenafval kunt deponeren. Oud ijzer kunt u op afspraak door ons op laten halen. Uw grofvuil kunt u tegen betaling op afspraak door ons op laten halen. U kunt hiervoor niet terecht bij de vuilstort van de gemeente Schouwen-Duiveland. Chemisch afval en elektrische apparaten kunt u niet bij ons inleveren.
Wij nemen dit ook niet tegen betaling aan. U dient dit zelf af te voeren. Het is ten strengste verboden grof vuil, chemisch afval en elektrische apparaten in de semicons te deponeren.

VERHUUR AAN DERDEN
Het verhuur van uw caravan/chalet aan derden staan wij niet toe.

DRUGS
Wij hanteren een zero-tolerance beleid omtrent alle activiteiten op onze camping met betrekking tot drugs en lachgas.

SANITAIR
Het sanitair is in principe alleen toegankelijk voor mensen die op camping ’t Hoge Zand komen kamperen. Zij ontvangen bij aankomst douche keys die toegang verlenen tot de sanitaire ruimten.
Per key vragen wij een borg van € 15,00. Onze vaste gasten kunnen indien gewenst ook toegang tot deze sanitaire ruimten verkrijgen door een key aan te schaffen. Deze keys zijn persoonsgebonden.
Kinderen t/m 12 jaar zitten bij de prijs inbegrepen.

NALEVING GEDRAGSREGELS
Indien u één van bovengenoemde gedragsregels niet naleeft, zult u hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Deze op schrift gestelde constatering beschouwen wij als een eerste ingebrekestelling. Na een tweede ingebrekestelling waarmee uw verzuim wordt aangegeven loopt u zelfs het risico van opzegging van de overeenkomst. Schriftelijke waarschuwingen kunnen in dringende gevallen achterwege worden gelaten.

SLOTWOORD
Wij gaan ervan uit dat de bovenstaande regels voldoende duidelijk zijn. Indien u vragen heeft dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.

Met vriendelijke groet,

Camping ’t Hoge Zand
Tonny en Tamara Hammink